Hästbo

Bild 1-10
 

Hästbo Historia

Branden i Öster Hästbo 1812

Har ni information om bilderna klicka på länken
 Info

Åter Hästbo Historia Index

Från början bestod Öster Hästbo av 14 fastigheter, men vid branden var det endast 13 stycken.
     

Länsmannen Olof Berggren läste upp ett syneprotokoll från undersökningen han blivit anmodad att göra.

År 1812 den 14 september blefwo undertecknade anmodade av Hemmansägarna i Öster Hästbo by, att förrätta syn och värdering av de hus och byggnader, jämte uppteckna andra husgeråd, persedlar och kreatur, vilka blevo offer för lågorna vid den olyckliga vådeld som drabbade denna by den 1 september 1812.

Därpå följer en lång lista på alla saker som har värderats.

Slutligen och sedan föregående uppteckning och värdering blivit förrättad, så uppå kallelse sammanträdde nu samtliga Öster Hästbo Byamän. Då undertecknad gjorde förfrågan, hur och på vad sätt elden elden utbrutit, då Bergsmannen Jacob Jonsson omkommit av skadorna. Änkan Cathrina Nilsdotter berättade att hon den olyckliga dagen den 1 september, på förmiddagen dröjt hemma något för att koka dricka, sedan de övriga folket begivit sig till sitt arbete. Sedan hon blev färdig med drickan tog hon en sopkvast och släckte elden i spisen, och lade sedan kvasten under en upp och nedvänd gryta som stod på spiselhällen. Sedan gav hon sig iväg till de övriga ute på åkern. Efter en stund blev de varse att de rökte genom skorsten, och att de kände en konstig lukt. Då de skyndat sig hem, såg de att fönsterrutorna hade gått sönder av värmen, varigenom elden hade fått sådan spridning att det var omöjligt att släcka den.

Underskrivet av Länsman Olof Berggren och de Gode männen Lars Larsson från Åsmundshyttan och Lars Jönsson från Vall.

 

Efter uppläsandet avgav nu änkan Cathrina Nilsdotter i Öster Hästbo samma berättelse som vid brandsynen tidigare, med tillägg att elden varit utbrunnen så att kol endast funnits i spisen, utom den gamla kvasten vilken hon lagt under grytan, och då hon inte kunnat förmoda att någon eldsvåda skulle kunna förorsakas. Allt folket i byn hade varit på den nära intill liggande åkern för att skörda säd, dit även hon hade begivit sig, men då vid middagstiden elden började synas, hade alla skyndat sig hem och hennes man, Bergsmannen Jacob Jonsson, som sökt bärga någon lös egendom, hade av elden blivit så skadad att han kort därefter avlidit.

Nämndemannen Lars Larsson i Åsmundshyttan gav tillkänna att den 1 september hade det varit stark blåst, och varken i Öster Hästbo eller de närmast belägna byarna hade det funnits några brandsprutor, samt ingen tillgång på vatten än i byns brunnar, vilka, sedan elden snabbt spridit sig, blivit av hettan omöjlig att nå, varigenom elden inte gick att stoppa.

På föreställning icke allenast till enkan Cathrina Nilsdotter, det hon, enligt 24 kapitlet 2 §, i Byggninga Balken, borde med själv sin våda, edsvittna, det eldsvådan genom hennes försummelse icke timat, utan och att hon tillika med de övriga sökandena kommo att edsligen fästa deras uppgifter angående de hus, samt den mängd av säd, foder och boskap, som uppbrunnit, förklarade de samtliga det de vid synen icke uppgivit mera än det de genom eldsvådan förlorat, vadan de och med fredade samveten sade sig kunna deras uppgifter intyga.

I Avseende härpå framträdde sökandena och efter Edsformulär som författades, betygade riktigheten av deras var för sig gjorda uppgifter.

Varefter sökandena förständigades att utslag under Tinget skulle var avkunnat.

 

Den 15 december.

Över den ansökan om Brandstod varmed de av Öster Hästbo Byamän vilka genom brandskadan den 1 september blivit lidande, inkommit, blev, efter överläggning avkunnat följande.

 

Utslag.

I avseende derpå att icke allenast Bergsmansenkan Cathrin Nilsdotter, i vikens gård eldsvådan upptäcktes, med själv sin våda Ed, jämlikt 24 Kap, 2 § Byggninga Balken, vittnat att den genom hennes kvaglömmo eller vållande icke timat, utan och ej mindre hon Cathrina Nilsdotter än de övriga, nämligen Landbönderna Lars Hansson Nr 3, Lars Hansson Nr 4 och Erik Jönsson Nr 6. Bergsmannen Jon Jönsson Nr Sub 6. Landbönderna Olof Persson Nr 7, Per Persson Nr 8 och Lars Larsson Nr 9. Bergsmännen Per Persson Nr 10, Lars Olsson Nr 11, Olof Olsson Nr 12, Olof Andersson Nr Sub 12 och Erik Larsson Nr 13, vilkas gårdar brunnit, Edligen styrkt att så många och så beskaffade hus som i Syne Instrumentet äro omnämnda för dem uppbrunnit, tillika med säd och foder, deras uppgift prövar med stöd av 4 § i ovanberörda Kapitel och Balk, Häradsrätten skäligt tilldöma bemälte sökanden ersättning av Brandstodsbolaget enligt den för Gästrikland fastställda Brandstodsförening, under den 16 juli 1751, för ovannämnda hus, spannmål och foder.

Till utbekommande av dessa nu tilldömda medel av Brandstodsbolaget nämligen för:

Landbonden Lars Hansson        Nr 3

121 Riksdaler                            1 skilling   11 Runstycken.

Landbonden Lars Hansson        Nr 4

120 Riksdaler                             6 Skilling    5 Runstycken.

Änkan Cathrina Nilsdotter         Nr 5

112 Riksdaler                           10 Skilling    3 Runstycken.

Landbonden Erik Jönsson         Nr 6

111 Riksdaler                           30 Skilling    5 Runstycken.

Bergsmannen Jon Jönsson       Nr Sub 6

88 Riksdaler                             23 Skilling   11 Runstycken.

Landbonden Olof Persson          Nr 7

127 Riksdaler                           13 Skilling   11 Runstycken.

Landbonden Per Persson           Nr 8

64 Riksdaler                             44 Skilling   11 Runstycken.

Landbonden Lars Larsson         Nr 9

119 Riksdaler                           12 Skilling     7 Runstycken.

Bergsmannen Per Persson        Nr 10

148 Riksdaler                           33 Skilling   11 Runstycken.

Bergsmannen Lars Olsson        Nr 11

150 Riksdaler                           33 Skilling   11 Runstycken.

Bergsmannen Olof Olsson         Nr 12

81 Riksdaler                             46 Skilling     5 Runstycken.

Bergsmannen Olof Andersson   Nr Sub 12

77 Riksdaler                             17 Skilling     3 Runstycken.

Bergsmannen Erik Jonsson      Nr 13

142 Riksdaler                           31 Skilling     3 Runstycken.

 

Äga dessa sökande att anmäla sig hos Kongl. Majts. Befallningshavande, som lärer tänkas föranstalta om uppbörden därav, samt att var och en sedermera erhåller vad tilldömt blivit.

År och dag som ovan.

Underskrivet på Häradsrättens vägnar.

Hästbo Historia Bild 1:1. Så här såg Öster Hästbo ut vid branden 1812. "Ol Jons" ligger vid bokstaven E. Vindriktningen var den här dagen ungefär från vänstra övre hörnet och mot byn. Vid B i övre högra hörnet ligger Öster Hästbo Nr 2, och längre till höger ligger Öster Hästbo Nr 1, och Soldattorpen ligger ännu lite längre bort. Vid övre kanten på åkern som är betecknad med O, mot angränsande H, stod grindstolpen som det talas om i berättelsen nedan. Vägen som kommer från vänster är nuvarande Östansjövägen, och vägen som svänger söderut ovanför O, är Sörängsvägen.  
Hästbo Historia Bild 1:2. "Ol Jons". I mitten står Bergsmannen Lars Olsson född 1823 och bredvid honom hans Hustru Anna Greta Persdotter. Huset som syns på bilden är byggt strax efter branden. Bilden är tagen i slutet av 1800-talet.

Hästbo Historia Bild 1:2. Här på kartan kan man se hur stor sjön var och den långa träbron som berättas om nedan.

Gårdsnamnet "Ol Jons", kommer från Olof Jonsson född 1717 och död 1787, hans far Jonas Olsson var född 1691 och hans mor Margta Jonsdotter var född 1687. Gården har varit i släkten i många generationer. Eric Olsson var son till Olof Jonsson.

Carin Nilsdotter, eller som hennes dopnamn var, Cathrina, föddes 1749. 1774 gifte hon sig med Bergsmannen och Nämndemannen, Eric Olsson född 1750. De fick tre barn Brita född 1776, Olof född 1779 och Eric född 1785. Cathrina Nilsdotter blev ensam med de tre barnen 1787, då Eric Olsson dog. Något år efter flyttade, Bergsmannen Jacob Jonsson född 1760 i Stenshyttan dit, 1788 gifte de sig, 1789 föddes dottern Anna.

Sonen Eric född 1785 var far till Bergsmannen Lars Olsson född 1823, som är på bilden till vänster, Cathrina Nilsdotter var alltså Farmor till honom, hon dog två år innan han föddes, 1821, hon blev 72 år gammal. Under många år bodde Hanna Evelina Larsson född 1907, gift Mattson, på gården, hon kallades alltid för "Ol Jons Hanna", hon dog 1958. När Hanna dog bröts en släktkedja, där släkten har bott på gården i över trehundra år. Cathrina Nilsdotter var Hannas Farfars Farmor.

 

 

 

 

Berättelsen nedan om Grindstolpens vittnesbörd, har skrivits av William Eriksson. Han har pratat med folk som har hört berättas och gått igenom gamla Tingsprotokoll där det finns fakta, och sedan skrivit den här berättelsen på 1940-talet.

Grindstolpens Vittnesbörd

 

Ännu långt in på 1900-talet stod en illa bränd gråsvart och delvis förkolnad grindstolpe kvar uppe i Öster Hästbo by, just där en väg tar av söderut åt Söräng. Den var väl ingen prydnad för byn, men betraktades ändå med vördnad och ingen kunde tänka sig att ta bort den. Ty den var en sällsam kvarleva från gamla byns dagar, en ensam brandskadad gengångare från den stora branden den 1 september 1812, då Österbyn utplånades. För varje ny generation bybor som kom, fick den på sitt sätt åskådliggöra och illustrera vad som en gång timade här, och därmed föra traditionen vidare.

Brandfaran var alltid den stora busen i de gamla klungbyarnas hopträngda kvarter. Byn ”Stora Wall” som på sin tid låg på den höga backen öster om nuvarande Wall, förstördes av eld och återuppbyggdes nere vid ån som försäkring mot en upprepning. Hoo by, som dock låg invid ån, drabbades det oaktat av samma öde en natt i december 1768, och Solberga har en gång förintats på samma sätt. Det hände natten mellan 6 och 7 januari, 1820. Många skadades av den överraskande branden, och hela bybefolkningen blev husvill mitt i smällkalla snövintern och fick stuvas in hos grannarna Särsta, Fors och Berg. Budskapet om denna ödeläggelse gick vida omkring och bidrag till hjälp åt de drabbade flöt in från hela landet.

Men den här eldsvådan, som grindstolpen i Öster Hästbo är ett stumt vittnesbörd om, hände mitt på dagen, i slutet av sommaren och fick sitt svåra, häftiga förlopp till följd av vattenbrist, samt en stark nordvästlig blåst.

Byn låg vid den tiden, liksom till stor del också nu, på sin höga kulle, cirka 200 meter från Bysjön. Sedan sjön numera sänkts ett par gånger är avståndet dit nästan dubbelt. Ty Bysjön kan i våra dagar liknas vid en stackars krympling efter de obarmhärtiga operationer den utsatts för. I sitt stympade skick är den knappt mer än ett 500 meter långt kärr, jämfört med den dubbla ytan öppet vatten den ägde i sitt ursprungliga tillstånd.

Och landsvägsbron som i vår tid ligger 200 meter från sjön hade då endast 75 meter till stranden. Bron själv, som avsynades den 26 februari 1765 efter en ombyggnad, omtalas därvid ha varit hela 81 alnar, som är 48 meter, lång, därav dock 35 alnar bestående av sten slaggvarp och grus på östra sidan, och 20 alnar dito på västra. Brobyggnaden av trä över öppet vatten i ån, var emellertid ej mindre än 26 alnar, som är 16 meter, lång, det vill säga fyra gånger så lång som nuvarande. Bron hade kostat byn och de deltagande byarna, 561 Daler kopparmynt.

Öster Hästbo bestod av, Bergsmän, bönder och landbönder i den egentliga byn. Tre soldater och några andra ”Utanvids”, hade sin vistelse längre uppåt skogen, vilket var deras lycka den här gången då elden kom lös. Även Hemmansgårdarna Nr 1 och Nr 2 som låg bortefter Spjutängsvägen, 150 meter från grannarna, och på sidan om vindriktningen, undgick lågorna, men hettan var outhärdlig, berättades det, och faran för antändning sades hela tiden ha varit överhängande också för dessa.

Det här var före Laga Skiftet och hela byalaget måste alltid följas åt vid slåtter och skörd, på de uppspaltade åkerstyckena, som var indelade i tegar, för att ej trampa ner varandras tegar. Så också nu den här första dagen i september 1812. Endast Cathrina Nilsdotter husmodern på Öster Hästbo Nr 5 ”Ol Jons”, var hemma kvar i byn, sysselsatt med att koka enbärsdricka. När detta var färdigt, silat och upptappat i kannan, sopade hon ihop glöden på spishällen med grankvasten och täckte sedan med aska. Kvasten sade hon sig ha lagt ifrån sig under den upp och nedvända grytan i spisen.

Hon hörde hur blåsten dånade uppe i ”Skruven”, kastade därvid en ängslig blick omkring sig i stugan, men allt var som det skulle. Och så knöt hon till sist på sig halsduken, tog sin dricksstånka och gav sig i väg, ut till skördefolket.

Men hon kände sig alltjämt orolig, tittade som oftast uppåt byn, och – vad var det? Hon trodde knappt sina ögon, nu rökte det ur skorstenen hemma. Hon skrek till, släppte arbetet och sprang.

Leendet som lekte på de övrigas läppar, stelnade och försvann då de såg röken, som skrämt Cathrina, svartna som en soteld. Nu kastade också de liar och upptagskrokar och sprang, liksom hon. Men det var redan för sent, halvvägs såg de hur fönstren hos ”Ol Jons” slungades ut som av en explosion och hur nu den Röda hanen i svartan rök och flaxande lågor vältrade fram ur öppningarna och sopade som en vinande kvast mot granngården Nr 4 ”Erikas”, där den strax slog klorna i ett värnlöst byte.

Bud skickades åt byarna, folk kom springande med ämbar och yxor, kedja skulle bildas ner till sjön, men det blev alltför långt mellan länkarna. Karlar och kvinnfolk sprang mellan varandra med ämbaren, som var halvtomma när de nådde fram. Allt föreföll meningslöst och tidsödande.

 Först om en timme nådde budet väktaren och ringaren vid Torsåkers Kyrka. Men han hade redan sett den bolmande röken och snart hördes klockornas skrämmande klämtning, åter och åter, tre slag på Lillklockan, två på Storklockan. Allting stannade av, alla lyssnade, räknade och visste vart de skulle springa, elden var lös i Hästbo.

Men bara de allra närmaste byarna nåddes dock av budet. I tid ! Ja, i tid att få bevittna det ohyggligt snabba skådespelet, men utan möjlighet att just kunna göra något åt det. Den nordvästliga stormen svepte elden med sig från Nr 5 där den börjat, och antände nästan samtidigt hela byklungan. Fönster klirrade och sprang sönder, tak störtade in, timmerväggar bågnade och föll. Brandredskap saknades, sjön låg för långt ifrån och byns tre brunnar befann sig mitt i eldhavet. Ja det var den bistra verkligheten.

Det återstod knappt annat att göra än att hjälplöst se på eldstormen sedan man sökt bärga vad bärgas kunde av gångkläder och husgerådssaker. Under detta räddningsarbete som även innefattade fähus och svinstiornas innevånare, ådrog sig många svåra brännskador. Jacob Jonsson vid ”Ol Jons”, så stora att han avled dagen efter den 2 september.

Här berättas att allt var över på en timme. 150-160 byggnader, stora och små, stugor och stall, fähus och härbren, bodar och hemlighus, fårfäjsen, svinstior, trösklador, redskapslider, källare, kläder, husgeråd, livsmedel och årsväxt, allt strök med på en enda röd timme i de drabbades åsyn. Av hela byklungan återstod de rykande askhögarna, en skara spruckna skorstensmurar och en svartbränd grindstolpe.

Tur i olyckan var att största delen av boskapen befann sig i fäbodarna, och de få hemmavarande kreaturen, mest var ute i hagarna på bete. Några får, getter och svin, fann dock sin död i lågorna.

Att branden tagit sin början hos Nr 5, fanns intet tvivel om, men hur den uppstått, och var skulden skulle läggas, blev aldrig riktigt klarlagt. Förhör anställdes, misstankar lurade nog på den olyckliga Cathrina Nilsdotter, som med edgång måste värja sig. Det kunde ju ha varit soteld, och någon rättegång ledde inte undersökningen till.

Byn var ansluten till Gestriklands Brandstodsförening, stiftad 16 juli 1751, och fick efter ansökan och skadornas värdering, efter hand ersättning med brandstodsmedel, en ersättning som dock med 20 % understeg värderingssiffrorna.

Om skadornas omfattning vid eldsvådan, förhör om uppkomst, värdering och ersättning, och så vidare, handlar tingsprotokollet av den 8 december, som återges här i utdrag. Enligt syneinstrumentet omfattades inte alla byggnader, då små bodar och dylikt utelämnats.

Utdrag från Häradsrätten, vid Laga Höstetinget med Ovansjö, Torsåker och Årsunda Socknar, uti Tingshuset den 8 december 1812.

Sedan hos undertecknad domhafvande, Landbonden Lars Hansson Nr 3, Landbonden Lars Hansson Nr 4, Bergsmansänkan Cathrina Nilsdotter Nr 5, Landbonden Erik Jönsson Nr 6, Bergsmannen Jon Jönsson Nr Sub 6, Landbonden Olof Persson Nr 7, Landbonden Per Persson Nr 8, Landbonden Lars Larsson Nr 9, Bergsmannen Per Persson Nr 10, Bergsmannen Lars Olsson Nr 11, Bergsmannen Olof Olsson Nr 12, Bergsmannen Olof Andersson Nr Sub 12 och Bergsmannen Erik Jonsson Nr 13, alla i Öster Hästbo by, Torsåkers Socken, inkommit med ansökan, för att erhålla ersättning , för den eldskada de fick den 1 september 1812.